Najte¾a situacija u USK
etvrtak, 05 Januar 2006
ImageEvakuirana porodica iz bihaækog naselja Ripaè * Hidroelektrane Jajce povremeno obustavljale proizvodnju * Vodostaji rijeka na podruèju Unsko-sanskog kantona jo¹ su izuzetno visoki, potvrðeno je Feni u Centru za osmatranje i uzbunjivanje Federalne uprave Civilne za¹tite. U Kulen Vakufu vodostaj Une je opao za 60 centimetara i iznosi 340.

U bihaækoj MZ Ripaè poplavljena je jedna kuæa i evakuirana èetveroèlana porodica. U Golubiæu je poplavljeno pet hektara poljoprivrednog zemlji¹ta u priobalju. U èetiri kuæe u MZ Kralje voda je u¹la u podrume, a u Pokoju je prodrla u prizemlje dviju kuæa i okru¾uje jo¹ 50.
Vodostaji rijeka Une i Kru¾nice u blagom su opadanju. Voda se povlaèi u korita na podruèju opæine Bosanska Krupa. Poplavljena je putna komunikacija Halkiæi - Bosanska Otoka, pa je odsjeèeno naselje Drenova Glavica i u njemu 50 kuæa.
U toku noæi, u mjestu Dobriè, u opæini ©iroki Brijeg, na magistralnom putu ©iroki Brijeg - Mostar, poplavljena je cesta u du¾ini od 50 metara. Vodostaj rijeka Vrbas i Pliva na podruèju SBK je u opadanju. Vrbas se 2. januara izlio iz korita u industrijskoj zoni ATP Vrbas, ne prièiniv¹i veæe materijalne ¹tete.
Hidroelektrane Jajce I i Jajce II povremeno su obustavljale proizvodnju zbog nanosa smeæa na brane.

Vodostaj Save 701 centimetar

Na podruèju Posavskog kantona vodostaj rijeke Save juèer u sedam sati na mjernom mjestu ®upanja bio je 701 centimetar, ¹to je u odnosu na vodostaj od 30. decembra vi¹e za 150.

Prokuhava se voda

U opæini Ljubu¹ki jo¹ se prokuhava voda za piæe. Zbog zamuæenosti, preporuèuje se prokuhavanje vode za piæe u opæini Bihaæ, a u Bosanskoj Krupi se takoðer preporuèuje prokuhavanje zbog poveæane kolièine amonijaka na izvori¹tu Dobroviæ.

Reakcija(e)

Komentari su dozvoljeni samo registrovanim korisnicima.
Budite ljubazni pa se prijavite (Logirajte) ili ako niste registrovani, molimo da to uradite.