©vicarsko skijali¹te u Vrelu kod Cazina
Nedjelja, 08 Januar 2006
ImageTek kada se vratio u zemlju, shvatio da je BiH prelijepa zemlja s neiscrpnim prirodnim bogatstvima. Vrijeme provedeno u ©vicarskoj, taènije na Alpama, Enesu ©epiæu iz Cazina vi¹estruko se isplatilo. Shvatio je da i Krajina, prebogata planinama i brdima, u zimskom periodu mo¾e ponuditi razonodu i razviti turizam ako se tome poslu pristupi na pravi naèin. U pomoæ mu je finansijski, ali i savjetima pritekao prijatelj ©vicarac, pa je Enes za manje od godine od naselja Vrelo kod Cazina napravio pravu skija¹ku atrakciju, kao da je negdje usred ©vicarske. Iako njegove ideje jo¹ nisu u potpunosti realizirane, ka¾e da æe dogodine "zaokru¾iti" projekt turistièko-rekreativnog centra koji je poèeo graditi u svome rodnom mjestu.
- Za sada smo napravili skijali¹te, osposobili ski-lift du¾ine 400 metara, napravili nekoliko prateæih objekata i sve je to privuklo veliki broj mladih i starijih ljudi, ¾eljnih rekreacije i odmora - ka¾e Enes i poruèuje:
- Na¹a BiH je prelijepa zemlja i, na¾alost, ljudi to shvate tek kad odu iz nje. Meni su dosadile prazne prièe o prirodnim bogatstvima, prilikama i ponudama, a istovremeno niko ne èini ni¹ta da to i iskoristi. U nekim zemljama ljudi su napravili èuda od njihovih prirodnih bogatstava koja nisu ni blizu onome ¹to ima BiH.

Reakcija(e)

Komentari su dozvoljeni samo registrovanim korisnicima.
Budite ljubazni pa se prijavite (Logirajte) ili ako niste registrovani, molimo da to uradite.