U eksploziji televizora Huso Jakupoviæ ostao bez krova nad glavom
Subota, 14 Januar 2006
ImageZa samo sat vatra progutala svu imovinu Jakupoviæa * Uspio spasiti nepokretnu suprugu * Da nije stegla zima, bilo bi mi lak¹e, ka¾e Huso. Mje¹tanin zaseoka Jakupoviæi u prijedorskom povratnièkom naselju Kevljani Huso Jakupoviæ (81) prekjuèer je u po¾aru, koji je zahvatio njegovu porodiènu kuæu, za samo sat ostao bez sve imovine. Nije pomogla ni brza intervencija vatrogasaca koji su uspjeli samo lokalizirati po¾ar u kojem je izgorjela cijela krovna konstrukcija Husine kuæe, sav namje¹taj, tehnièki ureðaji, zimnica, pa èak i lièni dokumenti.

Penzija nestala u plamenu

- Sreæa je da televizor, koji je izazvao po¾ar, nije eksplodirao tokom noæi, jer bi, osim ogromne materijalne ¹tete, bio upitan i ¾ivot Huse i njegove pet godina mlaðe nepokretne supruge Emine, koja je prije tri godine imala mo¾dani udar - ka¾u njegovi roðaci i kom¹ije iz Jakupoviæa.
Oni su se juèer okupili da oèiste zgari¹te potpuno uni¹tene kuæe te da mu pomognu koliko mogu. Jakupoviæ ka¾e da mu je televizor eksplodirao "iz èista mira". Bila je to, ka¾e, strahovita eksplozija. Kao da je neko granatu ubacio u dnevnu sobu. Odmah nakon eksplozije iz potpuno uni¹tenog televizora, za koji tvrdi da je bio nov, izbio je neki zeleni plamen, koji je zahvatio regal. - Uhvatio sam suprugu Eminu ispod pazuha i izvukao je van, ispred kuæe. Ostavio sam je u dvori¹tu na snijegu, a ja sam se probio kroz plamen do dnevnog boravka da spasim svojkaput u kojem su bili lièni dokumenti i penzija koju sam prije dva dana primio - govori Huso koji, na¾alost, do kaputa nije mogao priæi, jer je i on veæ bio u plamenu.

Velika materijalna ¹teta

U novèaniku koji je izgorio, osim liène karte, bilo je i 480 KM. Izgorjela je i kamera koju je dobio na poklon od unuka. Prethodnu noæ Huso je prespavao u ljetnoj kuhinji, koja se nalazi odmah do njegove u vatri potpuno uni¹tene kuæe, koju je prije tri godine izgradio vlastitim sredstvima nakon povratka iz Norve¹ke, gdje je osam godina proveo u izbjegli¹tvu. Supruga Emina nalazi se kod sina Jasima u prijedorskom povratnièkom naselju Gomjenica. Te¾ak je bolesnik i tamo æe ostati dok se kuæa ne sredi.
©tetu nastalu po¾arom, koji je, prema prvim nezvaniènim procjenama vatrogasaca i policije, uzrokovan neispravnim elektroinstalacijama, Huso je procijenio na nekoliko desetina hiljada maraka. Za njega je, ka¾e, ipak ¹teta neprocjenjiva, jer je izgorjelo sve ono ¹to je godinama sticao. U mjesnoj zajednici ovog povratnièkog naselja ka¾u da æe mu poku¹ati solidarno pomoæi da obnovi ono ¹to je u po¾aru izgubio.
- Da nije stegla zima, bilo bi mi mnogo lak¹e. Ostao sam i bez imovine i bez para. Iz kom¹iluka mi i hranu nose, jer u kuæi nema ni¹ta vi¹e osim nagorenih zidova - ka¾e oèajni Huso Jakupoviæ.

Reakcija(e)

Komentari su dozvoljeni samo registrovanim korisnicima.
Budite ljubazni pa se prijavite (Logirajte) ili ako niste registrovani, molimo da to uradite.