Svaki mjesec jedna 'bomba' u uèionici
Petak, 20 Oktobar 2006

ImageU srednjim školama u Srednjobosanskom kantonu gotovo svakih mjesec dana dogodi se po barem jedan sluèaj evakuiranja uèenika i temeljita pregleda školske zgrade. Razlog su anonimne i u svim dosadašnjim sluèajevima la¾ne dojave o podmetnutim eksplozivnim napravama u školske zgrade. Nedavno je takav sluèaj zabilje¾en u kiseljaèkoj srednjoj školi, a poèetkom ovog tjedna la¾nim dojavama o bombi uznemireni su nastavnici i uèenici srednjih škola u Busovaèi i Kreševu. U Busovaèi bio je to drugi takav sluèaj u ovoj školskoj godini, a u prošloj su ih imali tri. Jedan uèenik prošle je godine zbog toga kaznenog djela iskljuèen iz nastave. Zaposleni veæinu la¾nih dojava dovode u vezu s provjerama znanja. Slièno je i u drugim školama.

- Bez obzira na naše pretpostavke da je svaki put rijeè o istoj la¾noj dojavi motiviranoj kontrolnim zadacima ili neèim drugim, mi smo du¾ni reagirati i provjeriti svaku dojavu. U posljednjih 10 mjeseci imali smo ih deset - ka¾e Sefir Baruèija, glasnogovornik policijskog zapovjednika tog kantona. Ka¾e kako su u pet sluèajeva otkriveni poèinitelji. Protiv njih ponesene su kaznene prijave kantonalnom tu¾iteljstvu.

U tu¾iteljstvu su nam objasnili kako se protiv osoba koje su la¾nom dojavom uznemirile uèenike i nastavnike, ali i susjede u blizini škola, primjerice zbog dojave o bombi u Srednjoj školi Kreševa, evakuirana su i djeca iz vrtiæa u blizini škole, kazneni postupak mo¾e pokrenuti na više zakonskih osnova. Kazneno djelo la¾na prijavljivanja jedno je od njih, no najèešæe se primjenjuje ka¾njavanje na osnovi ugro¾avanja sigurnosti nekoliko osoba, za što je predviðena kazna zatvora od tri mjeseca do pet godina.

U tu¾iteljstvu ka¾u kako im je najveæi problem što su poèinitelji u veæini sluèajeva malodobne osobe i jedino im preostaje apelirati na roditelje i centre za socijalnu skrb da utjeèu na tu djecu jer nema odgovarajuæe ustanove za malodobne poèinitelje kaznenih djela na tom podruèju.

U policiji su se stoga odluèili pokušati djelovati preventivno. Tako æe uskoro uputiti dopis Ministarstvu obrazovanja tog kantona u kojem æe se od predstavnika ministarstva tra¾iti da institucionalno i odgovarajuæim naputcima sa školama sudjeluju u rješavanju problema.
- Veliku bi nam pomoæ mogli pru¾iti i uèenici.

U veæini sluèajeva znaju tko je od njih zvao i du¾ni su to prijaviti policiji. Djeca jednostavno moraju shvatiti da nije moderno uznemiravati druge, kako oni oèito misle, nego je rijeè o teškom kaznenom djelu zbog kojeg mogu biti kazneno procesuirani te završiti u zatvoru - ka¾e S. Baruèija.

Reakcija(e)

Komentari su dozvoljeni samo registrovanim korisnicima.
Budite ljubazni pa se prijavite (Logirajte) ili ako niste registrovani, molimo da to uradite.