Ratni zloèinac Biljana Plav¹iæ tra¾i pomilovanje od ¹vedske vlade
etvrtak, 18 Januar 2007
ImageBiljana Plavšiæ, osuðenica za ratne zloèine, moli švedsku Vladu za milost, jer zbog zlostavljanja ¾eli otiæi iz zatvora Hinseberg, piše švedski dnevni list Aftonbladet. List objavljuje i Plavšiækino kompletno pismo u kojem ona opisuje svoju "nesretnu sudbinu" i bijeg iz Sarajeva od, "podivljalih islamskih fundamentalista" poèetkom, kako navodi, "graðanskog rata u BiH".76-godišnja Plavšiæ se od jula 2003. godine nalazi na odslu¾enju 11-godišnje zatvorske kazne, na koju je osuðena zbog zloèina protiv èovjeènosti.

U svom pismu Plavšiæka se i dalje pita zašto je osuðena jer, kako navodi, "nije imala nikakvu izvršnu vlast" i "bavila se samo humanitarnim radom tokom rata".

Njeno pismo još jednom dokazuje ono što je svima jasno: da je njeno navodno priznanje i kajanje za poèinjene zloèine bilo samo farsa kako bi izvukla što manju kaznu.

Plavšiæka je 27. novembra 2006. godine uputila Ministarstvu pravosuða molbu u kojoj se ¾ali na slabo zdravstveno stanje te na postupke ostalih zatvorenica i zatvorskog osoblja.

U oktobru 2003., Plavšiæka je osam dana boravila u bolnici zbog krvarenja pluæa, a godinu dana kasnije slomila je ruku. U svom pismu Plavšiæka za to optu¾uje ostale zatvorenice, te navodi kako su joj èak prijetili sa al-Qaidom.

"S nacistima koji su bili osuðeni nakon Drugog svjetskog rata postupalo se s veæim poštovanjem. Slu¾ili su svoje kazne u svojoj dr¾avi, a ne s narkomafijom, kriminalcima i prostitutkama. Njihovo dostojanstvo nije bilo poni¾avano kao što se mene poni¾ava ovdje." - napisala Plavšiæ.

"Ne ¾elim omalova¾avati njene do¾ivljaje, ali mogu odgovoriti na dogaðaje koji su mi poznati. Nitko od osoblja nije sadist i u potpunosti kontroliramo koje zatvorenike smještamo zajedno." - rekao je inspektor Karl-Anders Lönnberg, opovrgavajuæi sve optu¾be.

Molba koju je Plavšiæ uputila švedskoj Vladi biti æe razmotrena kroz nekoliko mjeseci, no ukoliko je oni i pomiluju, konaènu odluku o tome donijet æe sud u Haagu.

Reakcija(e)
hihihih
Napisa(la)o sanskiswe Datum 2007-01-28 12:00:27
dajte dekiju usrani stap neka pomiluje po glavi i vratite je opet u celiju, :grin :grin :grin :grin :grin :grin :grin
Napisa(la)o eli_swe Datum 2007-01-24 04:20:36
sta je mislila da ide na godisnji?!treba kozu dati nasim u Bosnu..da vidi sta je zatvor.. :( :upset
Napisa(la)o Bosnjak Datum 2007-01-20 11:08:14
Pise: Muhamed Mahmutovic 
 
PLAV©IÆKA (NEÆE) S PROSTITUTKAMA U ZATVOR?! 
 
Jesu li zaslu¾ile prostitutke i sitne kriminalke da budu u zatvoru sa Biljanom Plav¹iæ? 
 
©vedski mediji su obajvili u cijelosti pismo u kojem pomilovanje od ¹vedskih vlasti tra¾i ratna zloèinka Biljana Plav¹iæ. Bura oko pisma koje je sa mjesta ambasadora BiH pri UN poslao njezin biv¹i ¹ef kabineta Milo¹ Prica, veæ se haman bila slegla i mnogi su povjerovali Prici da je samo dobrodu¹ni covjek, koji se brine za stare i nemoæne. 
U svom pismu Plav¹iæka se prvo zahvaljuje ¹to su je se nakon primitka pisma zanimali za njenu situaciju. To je veæ dokaz da su ©veðani smatrali da pismo dolazi od predstavnika dr¾ave BiH, a ne kao nakvog Milo¹a Price. 
U nastavku pisma Plav¹iæka poja¹njava za¹to su njeni prijatelji Prica i Ðorðeviæ "zabrinuti" za nju. “Ja sam, veli, u svojoj sedamdeset i sedmoj godini bolesna i jadna, a ljudima koji su i na slobodi u mojim godinama ¾ivot nije lak”. 
Èovjek se mora èesto zaustavljati prilikom èitanja ovog pisma i pomi¹ljati na sve i sva¹ta. Pita¹ se izmeðu ostalog pomisli li ona kako je onima koje su njenih godina, a ona ih je ostavila bez svih èlanova porodice. Ma ¹ta mi pada na pamet, ona da se njih sjeti, tra¾ila bi za sebe dvije stotine hiljada smrtnih kazni, a ne slobodu. 
Ona u svom cijelom pismu ne tra¾i oprost od tih pre¾ivjelih ¾rtava njezinog monstruoznog plana, nit' prièa o svojoj krivdi koju je priznala da bi pro¹la sa manjom kaznom. Mnogi su se bili zaletjeli sa pohvalama na njen raèun, nakon ¹to je priznala da je planirala zloèine, u smislu, eto ipak je smogla snage i pokajala se. Biljana Plav¹iæ se definitivno ne kaje ni zbog èega, jedino se mo¾da kaje ¹to se predala i mislila se tako izvuæi, ali o tome ni rijeèi. 
Ona je po njenim rijeèima bila meta napada u opkoljenom Sarajevu i morala je braniti svoju devedesetogodi¹nju majku i sestru od "islamskih fundamentalista", a bila je zabrinuta i za sudbinu cijele Evrope, koja nije bila svjesna opasnosti ¹to se nad njom nadvila. Nismo mi mogli od Biljane Plav¹iæ ni¹ta bolje oèekivati, jer ona je sigurno umno poremeæena osoba, za ¹to je najbolji dokaz njezino priznanje, da je planirala istrijebiti èitav jedan veæinski narod jedne dr¾ave. Jednom univerzitetskom profesoru, koji je malo pri zdravoj pameti, bilo bi jasno da je to nemoguæe, jer u historiji ratovanja (voðeno je oko 1430 ratova) niko nije potuno uni¹tio neki narod, pa ma kako mali bio. Znala bi to barem iz primjera Vijetnama i dana¹njeg primjera Èeèenije. 
Dakle, umno je poremeæena, u to nema sumnje, a takvima se treba sva¹ta tolerisati, ali ako je i od nje previ¹e je to ¹to pi¹e u ovom pismu. 
"Gospoja" se ¾ali ¹to mora dijeliti sudbinu kriminalaca i prostitutki!!! Zamislite, umjesto da se one bune, koje su u poreðenju sa njom “majka Tereza”, buni se gospoða Plav¹iæ! 
Ka¾e, nacisti su bolji tretman imali od mene! Kao da ona nije nacista, kao da nije nacizam planirati istrebljenje jednog naroda, koji je igrom sluèaja veæinom bio islamske vjeroispovjesti. Hrvata da i ne spominjemo, njih ona smatra kolateralnom ¹tetom, kao ni onih njenih sunarodnjaka, koji su se tome suprostavili. Njih nikad ne smijemo zaboraviti, bilo ih je, iako mi smatramo da ih je trebalo biti vi¹e. 
Biljina porodica, misli Biljinom glavom, pa su njihove ¾elje i zamjerke na uslove u luksuznom zatvoru Hisenberg, identiène.  
Advokat Krstan ©imiæ, ¾ali se na "kr¹enje meðunarodnog kriviènog standrda Ha¹kog suda", jer veli, osuðenici koji izdr¾avaju kaznu u odreðenim zemljema podlije¾u zakonima te zemlje. Po ¹vedskom zakonu osoba starija od sedamdest i pet godina bude pomilovana ¹to sa Plav¹iækom nije sluèaj. 
Ko li ju je samo posavjetovao da tra¾i izdr¾avanje kazne u ©vedskoj, znajuæi za taj zakon?! Nego taj izgleda samo nije znao da sa presudama koje donese Ha¹ki sud drukèija praksa, inaèe bi Bilja tra¾ila neki grèki “samostan”. 
Pismo je dugaèko nekoliko kuæanih stranica, pa ipak ukoliko bude velikog zanimanja na¹ih èitalaca za kompletan sadr¾aj, potrudiæemo se da ga prevedemo. Uvjerit æete se da drskost i bezbrazluk nekih ljudi nemaju granica. Pitanje je uop¹te, mogu li se ovakve osobe brojiti u ljudski rod? 
Ko ima pravo oprostiti d¾elatu, samo ¾rtva ili to treba i ¾rtvama zabraniti, jer mi kakvi smo, mi bi joj prije oprostili nego oni njeni sunarodnjaci koje sam gore u tekstu spomenuo. 
 
_____________________________________ 
 
» To ¹to su ©vedski mediji obajvili u cijelosti pismo u kojem pomilovanje od ¹vedskih vlasti tra¾i ratna zloèinka Biljana Plav¹iæ je obièna ¹ala. 
Mi, ¾rtve-svjedoci, svjedoci oèevidci i porodice ubijenih, a posebno silovane ¾ene tokom agresije na BiH imali smo priliku lièno upoznati u zatoèeni¹tvu Zloèinku Biljanu Plav¹iæ kada nareðuje èetnicima da nas vode u logore, dolazila je i gledala ¹ta su od nas radili. 
Vjerujemo da Vlada ©vedske neæe NIKADA dati dana pomilovanja Biljani do posljednjeg dana izreèene kazne kako je to predviðeno Presudom Tribunala. 
Znajuæi da je ©vedska primila najveæi broj graðana BiH koji su bje¾eæi ispred èetnièke kame, spa¹avajuæi gole ¾ivote na¹li utoèi¹te u ©vedskoj. I danas kada se ratni zloèinci nalaze na slobodi upravo na¹i graðani BiH iz ©vedske se ne mogu da vrate u BiH. 
Biljana dobro zna gledala je svojim oèima kakve smo mi izgledale pred njenim falangama,to sa kim je ona u zatavoru nije na¹a briga BOLJE NIJE NI ZASLU®ILA, TU JOJ I JESTE MJESTO. Èasno se borila za srbstvo, dostojanstveno neka èeka posljednji dan izreèene kazne. 
Poruèujemo joj mi silovane ¾ene one rijeèi koje su nama njene falange govorile "izdr¾i Turkinjo, izdr¾i, vi¹e neæe¹ raðati tursku djecu veè èetnike" mnoge su ¾ene rodile djecu èiji je plod silovanja, neke su dale na usvajanje, neke ostavile kod èetnika, a neke povele i danas ih odgajaju po svojoj vjeri i obièaju, ali prvo da budu po¹teni i èestiti graðani BiH. 
Izdr¾i Biljo, izdr¾i starije su od tebe Bo¹njaèke ¾ene silovali, premlaæivali, zatim ubijali, mnoge smo pre¾ivjele, izdr¾i, ti nisi u zatvoru ti si na godi¹njem odmoru, niko te ne siluje, ne premlaæuje, niko te ne poni¾ava na najbrutalniji naèin, niko ti ne uzima tvoje dostojanstvo jer ga nikada nisi ni imala. 
Sjeti se Biljo kada su tvoje falange prvo istjerale mene i moj bo¹njaèki narod iz Vi¹egrada kada ulazi¹ u grad puna ponosa, prkosa, a ja sa porodicom bje¾im ispred tvoje èetnièke kame, ispred kapa biv¹e JNA sa koje su poskidali petokrake i natukli kokarde. Vjerova ti, ¾ena si, vrati se i 3 mjeseca postato ¾rtva tvojih falangi. 
Bakira Haseèiæ ¾ena ¾rtva rata iz Vi¹egrada  
_____________________________________
ja..
Napisa(la)o gaja Datum 2007-01-19 18:34:50
moram dodati,,isla bi ona sa svojim muzicem karadzicem i potrckom mladicem da se osveti bosancima al...nadam se svojim potezima ces zavrsiti kao i sadam zalim sto nema takve kazne za vas koji ste nas osirotili protjerali,,i budi "rabra" cega se plasis???sad opet hos da se izvuces na nasu stranu... 
 
hahahahaaa,
Napisa(la)o gaja Datum 2007-01-19 18:20:07
pa ..sta sad hoce trazila svedsku ..nerazumijem, nesvidza joj se pa nek napusti ..sama se zatvorila 
sta trazi???sta hoce ona??
KREPACE KUJA U ZATVORU
Napisa(la)o Trnova_rules Datum 2007-01-18 18:02:51
:grin :grin :grin
pomilovanje
Napisa(la)o sanskiswe Datum 2007-01-18 16:52:16
de nek neko pomiluje  
i vratije nazad u pritvor,,,,,, :grin :grin :grin :grin
hahahaha !!!
Napisa(la)o muhi4 Datum 2007-01-18 12:07:07
prava srpska kurva a sto se tice droge uzimi malo mozda ce ti biti bolje u muriji :x
izgovori
Napisa(la)o Ludjak Datum 2007-01-18 11:56:53
dabogda ti neki crnjo ucero :upset

Komentari su dozvoljeni samo registrovanim korisnicima.
Budite ljubazni pa se prijavite (Logirajte) ili ako niste registrovani, molimo da to uradite.