Historijat najstarije kuæe u ©eheru u Banjoj Luci
Petak, 18 Novembar 2005
Image©eraniæi su æupovima zlata podigli prvu kuæu - Mujo-beg ©eraniæ s Fatimom dobio desetero djece * Svih sedam kæeri dobro se udale * Volio sevdisati i divaniti dok su mu kæeri pjevale uz Vrbas. U ©eheru, èar¹iji sa folklorom stare Bosne, u kojoj su se uzdizale kuæe i èardaci nad Vrbasom i njedrila dana¹nja Banja Luka, podignuta je æupovima zlata 1580. godine prva kuæa, a bila je vlasni¹tvo begovske porodice ©eraniæ.
Mje¹tani ©ehera jo¹ prièaju kakav se ¾ivot u toj kuæi odvijao poèetkom 19. stoljeæa. Kada je Mujo-beg ©eraniæ, sin Muhamed-bega, sa pend¾era kuæe Guniæa u Novoseliji odveo Fatimu i doveo je u ©eher, u svoju porodicu unio je jo¹ deset novih ¾ivota koje mu je Fatima na svijet donijela. Imali su sedam kæeri i tri sina. Najmlaða od njih, sada sedamdesettrogodi¹nja Seima, koja i danas ¾ivi u Banjoj Luci, svega se sjeæa.

Voljeni i ma¾eni

- Iako nas je bilo deset, svi smo podjednako bili voljeni i ma¾eni u roditeljskom krilu. Tada je, a mo¾da i danas, bila rijetkost da otac tako prenosi ljubav na svoje kæeri. Bio je veliki gazda i svi su ga voljeli, volio je sevdisanje s ljudima i pjesmu. Kada bi se vratio iz d¾amije, mi bismo svi dotjerani stali u red, ljubili ga u ruku i on bi nas darivao - prièa Seima.
Sva djeca jo¹ tada su i¹la u ¹kolu, a kæeri bile u kulturno-umjetnièkom dru¹tvu.
- Direktor kulturno-umjetnièkog dru¹tva dolazio je fijakerom po sestre kako bi svojim glasom uljep¹ale manifestacije. Otac bi ih poslao pored Vrbasa da pjevaju, a on bi divanio u avliji i u¾ivao u njihovim sevdalinkama - prièa najmlaða kæi.
Iako najbogatiji, neprijatelja nisu imali. Kroz kuæu su pro¹li mnogi prolaznici, putnici i ugledne liènosti meðu kojima Safet Isoviæ, Himzo Polovina i Beba Selimoviæ, jer je begova kuæa imala sve ¹to tada bosanske kuæe nisu imale: mu¹ki i ¾enski ulaz, kupatilo i sobu za goste i poslugu, ostavu, mu¹ke i ¾enske prostorije i toplu vodu.

Prekrasne snahe

Toplom vodom iz avlije ©eraniæa koristila se i ugledna njemaèka porodica Goldbaher, koja je ¾ivjela do njih i sa kojom su se uva¾avali. U takvim uvjetima nije bilo te¹ko dobro udati kæeri. Najstariju Aj¹u dao je za Avdu Mrakodolca iz Kozarca, D¾emilu za Teufika Maglajiæa iz Banje Luke, Fadilu za Ibrahima Demiroviæa, banjaluèkog glumca, Adila je oti¹la za Hamdiju Èengiæa iz Sarajeva, Halida za Muju Krivaju, Asima za Adama Starèeviæa, vojno lice iz Beograda, a najmlaða Seima za Ahmeda, sina muftije banjaluèkog had¾i Mustafe Nurkiæa.
I sinove Asima i D¾emila po¾enio je i dobio dvije prekrasne snahe.

Mujo-beg umro nakon zemljotresa

Kada je mati umrla, otac je rekao: "Sad sam i ja umro", prisjeæa se Seima. Mujo-beg ©eraniæ umro je neposredno nakon zemljotresa u Banjoj Luci. Njegovi potomci svoje ¾ivote nastavili su uglednim svjetskim putevima. Bili su ljekari, pravnici, a i veliki broj muzièara stasavao je od ©eraniæa. Tako je Dunja Simiæ, operska pjevaèica, koja ¾ivi i radi u Frankfurtu, unuka najstarije Mujine kæeri Aj¹e.

Nema vi¹e ni prilaza ni ulaza

Kuæa Muje-bega ©eraniæa bila je pod za¹titom dr¾ave sve do ovog rata kada je uni¹tena. Kulturno-historijski spomenik iz 1580. godine nema ni prilaz ni ulaz. Begova vrata veæ dugo su zakovana i noviji stanovnici ovog grada ne znaju znaèaj i historiju kuæe nad Vrbasom.

Reakcija(e)

Komentari su dozvoljeni samo registrovanim korisnicima.
Budite ljubazni pa se prijavite (Logirajte) ili ako niste registrovani, molimo da to uradite.